Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga N

25 tháng 6 2023 13:06

câu hỏi

Sam is the... student in my class A.as/as B. More/as C. As/than D. the/more

Sam is the... student in my class

A.as/as

B. More/as

C. As/than

D. the/more

alt

6

1


Nguyễn Q

30 tháng 6 2023 23:42

<p>Câu &nbsp;A</p>

Câu  A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

when / she/ go to her Chinese class? =&gt;

17

Được xác nhận