Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

15 tháng 12 2019 12:02

câu hỏi

S1=1+2+3+....+999


0

1


Vũ D

16 tháng 12 2019 05:39

Mình nghĩ là : S1=1+2+3+……+999 SSH(Số số hạng) là: (Số cuối-Số đầu): Khoảng cách+1 S(Tổng) là: (Số đầu+Số cuối). Số số hạng: 2 Hướng dẫn : S1=1+2+3+……+999 SSH=(999-1):1+1=999(số hạng) S =(1+999).999:2= 499 500 Vậy : S1=1+2+3+……+999=499 500

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×(x-7)-11=-17

0

Lihat jawaban (1)