Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh H

06 tháng 10 2022 12:52

câu hỏi

Số trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chứ số là : A 549 . B 2089 .C 594 .D 1089

Số trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chứ số là : A 549 . B 2089 .C 594 .D 1089


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 13:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Số nguyên</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Số trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chứ số là (999+99)/2=549</p><p>Chọn A</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần T,

Đây là bài tập thuộc Chương Số nguyên

Bài giải chi tiết:

Số trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chứ số là (999+99)/2=549

Chọn A

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x 1) x^(2)−3x−10−(2x+1)(x−5)=0

14

Được xác nhận