Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiệp Đ

15 tháng 5 2022 15:12

câu hỏi

số thập phân 34,5phải chia cho số nào để đc kết quả bằng 0,345


5

3


T. Minh

16 tháng 5 2022 04:24

34,5 : 100 = 0,345.

Thanh H

16 tháng 5 2022 13:50

34.5:100=0.345

Chara C

17 tháng 5 2022 04:23

phải chia cho 0,01

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặt câu hỏi vào các thừa số của tích 2475×904 để được tích là một số tự nhiên bé hơn 100000v và lớn hơn 10000

5