Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

11 tháng 10 2022 03:57

câu hỏi

Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh. call/ six/ will/ I/ after/ o'clock/ again/ her


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 12:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- I will call her again after six o'clock.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.

Bài giải chi tiết:

- I will call her again after six o'clock.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Nguyen P

07 tháng 1 2023 12:40

I will call her again after six o'clock.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)