Square root
VBT
Calculator
magnet

Rii C

27 tháng 11 2019 09:00

câu hỏi

số nghiệm của phương trình sinx = 1/2 thuộc khoảng (0;π) là


0

1


Trang D

01 tháng 12 2019 05:45

tran thanh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm nghiệm 2sin(2x+5pi/2)-3cos(x-7pi/2)= 1+2sinx

6

Được xác nhận