Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly V

22 tháng 3 2023 05:02

câu hỏi

số nghiệm của bất phương trình X^2+5x+5<=0

số nghiệm của bất phương trình X^2+5x+5<=0


2

1


Thuong H

27 tháng 3 2023 13:20

<p>chịu&nbsp;</p>

chịu 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận