Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 1 2022 12:53

câu hỏi

số đồng phân ứng với các công thức C5H12, C6H14, C7H16. Gọi tên các đồng phân đó.


13

3


Minh A

26 tháng 1 2022 13:32

C5H12 có 3 đồng phân: Pentan 2-metylbutan 2,2-đimetylpropan

Minh A

26 tháng 1 2022 13:33

C6H14 có 5 đồng phân: Hexan 2-metylpentan 2,2-đimetylpentan 2,3-đimetylbutan 3-metylpentan

Minh A

26 tháng 1 2022 13:37

C7H16 có 9 đồng phân: Heptan 2-metylpentan 3-metylhexan 2,2-dimetylpentan 2,3-dimetylpentan 2,4-dimetulpentan 3,3 dimetylpentan 3-etylpentan 2,2,3-trimetylbutan

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)

(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)

16

Được xác nhận