Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam N

07 tháng 11 2019 14:08

câu hỏi

số nào chia cho 2 rồi chia cho 4 được 4 số nhỏ nhất


2

15


Anh D

09 tháng 11 2019 14:00

2

Diệu H

05 tháng 12 2019 14:20

4,8,12,16

Phan H

22 tháng 12 2019 05:18

là 8÷2=4÷4=1 kết quả là 1

Anh D

09 tháng 11 2019 13:59

3

Anh D

09 tháng 11 2019 13:59

3

Anh D

09 tháng 11 2019 14:00

2

Phường C

11 tháng 11 2019 08:48

2÷2=1 4÷2=2 6÷2=3 8÷2=4

Tăng H

28 tháng 11 2019 04:04

4÷4=1 1+2=3

Tăng H

28 tháng 11 2019 04:04

3

Khang T

27 tháng 12 2019 08:36

cảm ơn bạn đã hỏi. trong này ta thấy các dữ liệu quan trọng là : chia 2 rồi chia 4, đáp số bằng 4 số nhỏ nhất. Cách Làm số nhỏ nhất có 4 chữ số là số 1000 nên lấy 1000 x 4 x 2 = 8000 vì thế đáp án là 8000

Khang T

27 tháng 12 2019 08:37

hoặc là 4 số. đáp án là 4, 8, 12,16

Huynh A

27 tháng 12 2019 12:49

3

Quang N

01 tháng 2 2020 12:04

3

Thanh N

17 tháng 2 2020 02:16

16

Lan T

23 tháng 2 2020 14:16

không chia được

Nguyễn Q

04 tháng 4 2020 12:31

146:2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)