Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

15 tháng 12 2019 01:54

câu hỏi

số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với 9;8;7.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học sinh tiên tiến của lớp7A nhiều hơn lớp 7B 2 học sinh


0

2


Trần T

15 tháng 12 2019 05:19

Gọi a,b,c làn lượt là số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7A, 7B, 7C(a,b,c € N*) Theo đề bài ta có: a/9 = b/8 = c/7 = a-b=2 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau a/9 = b/8 = c/7 =( a-b+c):(9-8+7)=2/8=1/4 a/9=1/4. a=1/4×9=9/4 b/8=1/4. =>. b=1/4×8=2 c/7=1/4. c=1/4×7=7/4 Vậy số hs tiên tiến của lớp 7A là:9/4 7B là:2 7C là:7/4 (Lưu ý dấu / và dấu : được viết dưới dạng phân số)

Thanh_lan T

19 tháng 12 2019 23:13

đề bài không cho a/9=b/8=c/7 nha bạn với lại đằng sau dãy tỉ số là và a-b=2 Bạn làm sai hết rồi nha học sinh không thể là phân số hay số thập phân được Bạn không biết thì đừng chỉ lung tung rồi tự nhận mình đúng . OK

Trần Q

30 tháng 12 2019 14:10

Gọi số HS tiên tiến của 3 lớp 7a,7b,7c lần lượt là x,y,z(x,y,z € N*) Có x,y,z tỉ lệ với 9,8,7=>x/9=y/8=z/7 và x-y=2 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: Có : x/9=y/8=z/7=x-y/9-8=2 x/9=2=>x=9×2=18 y/8=2=>y=8×2=16 z/7=2=>z=7×2=14 Lớp 7a có 18 HS tiên tiến ____ 7b có 16 ___________ ____ 7c có 14 ___________

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán sau: Một đội thợ mỏ mỗi ngày phải khai thác 50m3 than nhưng thực tế mỗi ngày họ đã khai thác 57m3 nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn 1 ngày và còn vượt 13m3. Tính só than họ đã khai thác

1

Được xác nhận