Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

27 tháng 11 2019 13:25

câu hỏi

Số học sinh lớp 7a, 7b ,7c tỉ lệ với 4;5;6 • Tính số học sinh của mỗi lớp , biết rằng số học sinh của lớp 7c nhiều hơn số học sinh của lớp 7a là 16 học sinh


0

1


Đồng N

23 tháng 3 2020 02:16

7a: 32HS 7b: 40HS 7c: 48HS

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-y).(x+3(

3

Được xác nhận