Square root
VBT
Calculator
magnet

Su S

05 tháng 1 2020 08:02

câu hỏi

số học sinh khối 6 của 1 trường trong khoảng từ 110 đến 155 học sinh nếu học sinh được xếp thành hàng 10 hàng 12 hàng 15 thì đều vừa đủ . Tính số học sinh khối 6 của trường đó


1

1


Nguyễn N

05 tháng 1 2020 14:17

Gọi a là số học sinh khối 6 ( a thuộc N*, 110 bé hơn hoặc bằng a bé hơn hoặc bằng 155 ) Ta có nếu học sinh đc xếp thành hàng 10, hàng 12, hàng 15 thì vừa đủ=> a thuộc BC(10; 12; 15 ) Lại có 10=2.5 12=2^2.3 15=3.5 BCNN (10, 12, 15 )= 2^2.3.5= 60 => BC (10, 12, 15 )=B( 60)={0;60;120; 180; ...} => a thuộc{0;60;120;180;...} Mà 110 bé hơn hoặc bằng a bé hơn hoặc bằng 155 => a= 120 vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 120 học sinh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)