Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương V

Yêu cầu 7 ngày trước

câu hỏi

số học sinh giỏi trong học kì 1 của lớp 7A là 2/7 số học sinh còn lại. Sang học kì 2 số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn( số học sinh cả lớp không thay đổi nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh còn lại).Hỏi học kì 1,lớp 7A có bao nhiêu học sinh giỏi?


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phương V,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Bài Giải toán bằng cách lập phương trình.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi x là số học sinh giỏi học kì I.</p><p>Theo đầu bài, 2/7&nbsp;số học sinh còn lại bằng x nên số học sinh còn lại là:</p><p>x:27=7x/2</p><p>Ta có số học sinh giỏi học kì II là: x + 8 và số học sinh còn lại là: 7x/2–8</p><p>Theo đầu bài, số học sinh giỏi học kì II bằng 2/3&nbsp;số học sinh còn lại, nghĩa là:</p><p>x+8=2/3.(7x/2–8)x+8=23(7x2–8)&nbsp;⇔ x+8=7x/3–16/3</p><p>⇔ 7x/3–x=8+16/3</p><p>⇔ 7x – 3x = 24 + 16.</p><p>⇔ 4x = 40</p><p>⇔ x = 10</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phương V,

Đây là một bài tập thuộc Bài Giải toán bằng cách lập phương trình.

Bài giải chi tiết:

Gọi x là số học sinh giỏi học kì I.

Theo đầu bài, 2/7 số học sinh còn lại bằng x nên số học sinh còn lại là:

x:27=7x/2

Ta có số học sinh giỏi học kì II là: x + 8 và số học sinh còn lại là: 7x/2–8

Theo đầu bài, số học sinh giỏi học kì II bằng 2/3 số học sinh còn lại, nghĩa là:

x+8=2/3.(7x/2–8)x+8=23(7x2–8) ⇔ x+8=7x/3–16/3

⇔ 7x/3–x=8+16/3

⇔ 7x – 3x = 24 + 16.

⇔ 4x = 40

⇔ x = 10

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Hà K

Đã được trả lời 6 ngày trước

<p>Học kì I,số học sinh giỏi lớp 6D bằng số học sinh còn lại số phần là :<br>(2 + 7)/7 = 9/7 (số học sinh còn lại)<br>Học kì I,số học sinh giỏi chiếm số phần số học sinh cả lớp là :<br>2/(7 + 2) = 2/9 (số học sinh cả lớp)<br>Số học sinh giỏi lớp 6D trong học kì II là :<br>(2 + 3)/3 = 5/3 (số học sinh còn lại)<br>Học kì II,số học sinh giỏi chiếm số phần học sinh cả lớp là :<br>2/(3 + 2) = 2/5 (số học sinh cả lớp)<br>8 học sinh chiếm số phần học sinh cả lớp là :<br>2/5 - 2/9 = 8/45 (số học sinh cả lớp)<br>Số học sinh của lớp 6D là :<br>8 : 8/45 = 45 (học sinh)<br>Số học sinh giỏi lớp 6D học kì I là :<br>45.2/9 = 10 (học sinh)</p><p>đáp số 10 hs</p>

Học kì I,số học sinh giỏi lớp 6D bằng số học sinh còn lại số phần là :
(2 + 7)/7 = 9/7 (số học sinh còn lại)
Học kì I,số học sinh giỏi chiếm số phần số học sinh cả lớp là :
2/(7 + 2) = 2/9 (số học sinh cả lớp)
Số học sinh giỏi lớp 6D trong học kì II là :
(2 + 3)/3 = 5/3 (số học sinh còn lại)
Học kì II,số học sinh giỏi chiếm số phần học sinh cả lớp là :
2/(3 + 2) = 2/5 (số học sinh cả lớp)
8 học sinh chiếm số phần học sinh cả lớp là :
2/5 - 2/9 = 8/45 (số học sinh cả lớp)
Số học sinh của lớp 6D là :
8 : 8/45 = 45 (học sinh)
Số học sinh giỏi lớp 6D học kì I là :
45.2/9 = 10 (học sinh)

đáp số 10 hs

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình g) 3cos^(2)x=sin^(2)x

1

Được xác nhận