Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao Á

19 tháng 12 2019 12:27

câu hỏi

sục 1.12 lít khí CO2(đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0.2M.khối lượng của muối tạo thành là


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 08:56

n(CO2)=1,12/22,4=0,05(mol) n(Ba(OH)2)=0,2 . 0,2=0,04(mol) Đặt T= n(CO2)/n(Ba(OH)2)=0,05/0,04=1,25 —> 1<T<2 —> tạo 2 muối trung hoà và axit Ba(OH)2+CO2–> BaCO3+H2O a —> a —>a Ba(OH)2+2CO2—> Ba(HCO3)2 b 2b b n(CO2)=a+2b=0,05(1) n(Ba(OH)2)=a+b=0,04(2) Từ (1)&(2)—> a=0,03; b=0,01 m(muối)=m(BaCO3)+m(Ba(HCO3)2) =0,03.197+0,01.259=8,5(g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gọi tên các chất sau theo danh pháp thay thế a) CH3-CH(CH3)CH2CH3 b) CH3-CH2-CH2-CH3

3

Lihat jawaban (1)