Square root
VBT
Calculator
magnet

Khôi T

11 tháng 4 2022 03:30

câu hỏi

Rewrite the sentences 1)"I was not here at this time" He said ---> He denied........................ 2) "Why don't you complain to the company, Peter" said William ---> William suggested...............


0

1


Vinh

16 tháng 4 2022 11:57

rưrưetrty

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi how are you .

7

Lihat jawaban (2)

I didn't ... the answer to the last test question yesterday a. know b. knew c. knows

15

Được xác nhận