Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

11 tháng 10 2022 04:08

câu hỏi

Rewrite the following sentences using the conditional sentences Keep silent or youll wake the baby up. => If


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, Bài viết lại câu</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>If you don't keep silent, you will wake the baby up.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, Bài viết lại câu

Lời giải chi tiết như sau:

If you don't keep silent, you will wake the baby up.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)