Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 12 2020 10:47

câu hỏi

restrict=drive... help me!


1

1


X. Quynh

06 tháng 1 2021 08:40

Chào bạn! Kiến Guru rất sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn có thể cung cấp thêm ngữ cảnh của câu này.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. "why don't you apply for the job?" -> she suggested .... 2. could you come back later, please? -> would you mind .... 3. i wish i lived in the country -> i would like .... 4. i'd quite like to live in London -> i wouldn't mind .....

11

Lihat jawaban (5)