Square root
VBT
Calculator
magnet

Quách N

26 tháng 4 2021 09:15

câu hỏi

rút ra kinh nghiệm từ thâts bại trong Phong trào đấu tranh chống Pháp


6

1


Long B

31 tháng 8 2021 02:13

- Thời Nguyễn: thua do triều đình và dân không đoàn kết. Triều đình bán nước nên diệt PK trước để thống nhất đất nước rồi diệt Pháp. Chênh lệch vũ khí, chiến lược - Cần Vương đến dân chủ tư sản: tuy có lòng đoàn kết nhưng chênh lệch lực lượng, vũ khí, mưu lược quá lớn. Khởi nghĩa nhỏ lẻ tẻ, chưa thống nhất, đường lối chính trị chưa đúng, khí giới thua xa =} Mâu thuẫn dân tộc, giai cấp đã tạo ra các lực lượng mới. Nhiều bài học cho con đường CM vô sản -

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Từ quyết tâm và hành trình bôn ba cứu nước của Nguyễn Ái Quốc em hãy suy ngẫm và rút ra bàu học cho bản thân trong cuộc sống

1

Lihat jawaban (1)