Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 2 2023 06:07

câu hỏi

Rút gọn rồi tính 22 phần 55 + 25 phần 125 + 1020 phần 5100

Rút gọn rồi tính 22 phần 55 + 25 phần 125 + 1020 phần 5100


5

1


Lê N

26 tháng 2 2023 12:17

<p>Rút gọn:&nbsp;</p><p>22/55 = 2/5&nbsp;</p><p>25/125 = 1/5</p><p>1020/5100 = 1/5</p><p>Tính : 2/5 + 1/5 + 1/5 = 4/5</p>

Rút gọn: 

22/55 = 2/5 

25/125 = 1/5

1020/5100 = 1/5

Tính : 2/5 + 1/5 + 1/5 = 4/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)