Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

13 tháng 3 2023 02:57

câu hỏi

Rút gọn phân số 12/16 và -15/21

Rút gọn phân số 12/16 và -15/21

alt

3

1


Nguyễn H

13 tháng 3 2023 13:58

<p>Ok e nha</p>

Ok e nha

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận