Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng P

20 tháng 5 2022 13:37

câu hỏi

rút gọn biểu thức A=1/2-√3 +1/2+√3


12

1


Ngọc V

20 tháng 5 2022 22:37

câu trả lời đây nhé! A=2/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm m bié́t b) (5;m)∪(3;9)=(3;9).

0

Được xác nhận