Square root
VBT
Calculator
magnet

Hạnh L

12 tháng 7 2021 04:25

câu hỏi

rút gọn (1 - 2x) (1 + 2x) - 2(x + 1)^2 - (5 - x) (x - 3)


3

1


Tống H

19 tháng 7 2021 02:04

(1-2x)(1+2x) - 2(x+1)^2 - (5 - x)(x - 3) = (1-4x^2) - (2*(x^2 +2x + 1)) - (5x - 15 - x^2 + 3x) = 1 - 4x^2 - (2x^2 + 4x + 2) - 5x + 15 + x^2 - 3x = 1 - 4x^2 - 2x^2 - 4x - 2 - 5x + 15 + x^2 - 3x = (1 + 15 - 2) + (-4x - 5x - 3x) + (-4x^2 - 2x^2 + x^2) = 14 - 12x - 5x^2 Viết lại thành: -5x^2 - 12x + 14

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB

5

Lihat jawaban (1)