Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

19 tháng 12 2019 13:13

câu hỏi

qui phạm pháp luật khác với vi phạ m pháp luật như thế nào?


2

1


Lê K

02 tháng 1 2020 08:53

Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Còn Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phan biet cac loai vi pham phap luat va trach nhiem phap li

5

Lihat jawaban (1)