Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

25 tháng 9 2022 13:55

câu hỏi

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH - QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH - QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 
 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 11:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nam N,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn hoặc thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. has been driving</p><p>2. hadn't been watching</p><p>3. Have you been taking...</p><p>4. had been looking</p><p>5. How long had your father been working...</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nam N,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn hoặc thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Bài giải chi tiết:

1. has been driving

2. hadn't been watching

3. Have you been taking...

4. had been looking

5. How long had your father been working...

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

This shopping bag is not.................. so I can buy it. A.cheap. B. Simple. C.expensive. D. Green

12

Được xác nhận

mary teaches English,.... A. Mary's language is English. B. Mary is an English teacher C. Mary is a teacher of English D. B and C are correct

13

Lihat jawaban (3)