Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

15 tháng 10 2022 22:47

câu hỏi

Put the words in the correct order to make meaningful sentences. 1. When/game/ be careful/ you/ online/, /when/ make friends/ strangers/ you/ with //.


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 22:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p><strong>- When you game online, be careful with strangers when you make friends.</strong>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van N, 

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ. 

Bài giải chi tiết: 

- When you game online, be careful with strangers when you make friends. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 14:57

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Van N,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p><strong>When you game online, be careful with strangers when you make friends.&nbsp;</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Van N, 

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết: 

When you game online, be careful with strangers when you make friends. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

change these sentnces into negative 1. they listen to music every day

6

Được xác nhận