Square root
VBT
Calculator
magnet

Katch L

12 tháng 10 2022 14:53

câu hỏi

plsss gậo ạ cảm ơn 🥺🥺

alt

17

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 15:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Katch L,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy AB = 6cm&nbsp;</p><p>=&gt; AB=BC=CD=DA=6cm</p><p>Ta có: BD=√[(DC)<sup>2</sup>+(BC)<sup>2</sup>]=6√2cm</p><p>=&gt;OB=BD/2=3√2</p><p>Diện tích tam giác ABCD là S<sub>ABCD</sub>=6.6=36cm</p><p>Vì góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45°.</p><p>Ta có: SO=OB.tan∠SBO=3√2cm</p><p>Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là:</p><p>&nbsp;V<sub>S.ABCD</sub>=1/3.SO.S<sub>ABCD</sub>=1/3.3√2.36=36√2cm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Katch L,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết:

Ta có hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy AB = 6cm 

=> AB=BC=CD=DA=6cm

Ta có: BD=√[(DC)2+(BC)2]=6√2cm

=>OB=BD/2=3√2

Diện tích tam giác ABCD là SABCD=6.6=36cm

Vì góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45°.

Ta có: SO=OB.tan∠SBO=3√2cm

Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là:

 VS.ABCD=1/3.SO.SABCD=1/3.3√2.36=36√2cm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

Hưng P

14 tháng 10 2022 10:24

Thank you teacher

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận