Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 00:35

câu hỏi

Phiếu bài tập tuần - Toán 7 Bài 3: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể) a) 1/69−1/69.68−1/68.67−1/67.66−…+1/3.2−1/2.1 b) (−1)/20−1/20.19−1/19.18−…−1/2.1


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 17:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài thuộc Chương Phân số.<br>Bài giải chi tiết :</p><p>a) 1/69−1/69.68−1/68.67−1/67.66−…-1/3.2−1/2.1</p><p>=1/69+1/69-1/68+1/68-1/67+...+1/3-1/2+1/2-1</p><p>=1/69+1/69-1</p><p>=-67/69</p><p>b, −1/20−1/20.19−1/19.18−…−1/2.1</p><p>= -1/20+1/20-1/19+1/19-1/18+...+1/2-1</p><p>= -1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài thuộc Chương Phân số.
Bài giải chi tiết :

a) 1/69−1/69.68−1/68.67−1/67.66−…-1/3.2−1/2.1

=1/69+1/69-1/68+1/68-1/67+...+1/3-1/2+1/2-1

=1/69+1/69-1

=-67/69

b, −1/20−1/20.19−1/19.18−…−1/2.1

= -1/20+1/20-1/19+1/19-1/18+...+1/2-1

= -1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)