Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo V

06 tháng 5 2023 13:59

câu hỏi

Phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(4;-2);B(5;5)và C(-2;6) là

Phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(4;-2);B(5;5)và C(-2;6) là

 

 

alt

8

1


Linh L

07 tháng 5 2023 00:42

<p>Gọi phương trình đường tròn (C) có dạng là: <i>x<sup>2 &nbsp;</sup></i>+<i>y<sup>2 &nbsp;</sup></i>−2<i>ax</i>−2<i>by</i>+<i>c</i>=0.<br>Do đường tròn đi qua ba điểm A,B,C nên ta có hệ phương trình:<br>&nbsp; &nbsp; 4<sup>2 </sup>+ (-2)<sup>2 </sup>-2.a.4-2.b.(-2) +<i>c</i>=0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a=1<br>{ &nbsp; 5<sup>2 </sup>+5<sup>2 &nbsp;</sup>-2.a.5 -2.b.5 +<i>c</i>=0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;=&gt; &nbsp;{ &nbsp; &nbsp;b=2<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;(-2)<sup>2 </sup>+ 6<sup>2 </sup>-2.a.(-2)-2.b.6 &nbsp;+<i>c</i>=0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<i>c</i>=-20<br>Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: <i>x<sup>2 </sup></i>+<i>y<sup>2 </sup></i>−2<i>x</i>−4<i>y</i>−20=0.</p>

Gọi phương trình đường tròn (C) có dạng là: x2  +y2  −2ax−2by+c=0.
Do đường tròn đi qua ba điểm A,B,C nên ta có hệ phương trình:
    42 + (-2)2 -2.a.4-2.b.(-2) +c=0                     a=1
{   52 +52  -2.a.5 -2.b.5 +c=0              <=>  {    b=2
     (-2)2 + 62 -2.a.(-2)-2.b.6  +c=0                   c=-20
Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: x2 +y2 −2x−4y−20=0.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận