Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhựtt N

28 tháng 9 2021 11:24

câu hỏi

phương trình lượng giác cơ bản gồm bao nhiêu dạng


12

1


Nhựtt N

28 tháng 9 2021 11:24

Mấy dạng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình với mn oi tính giới hạn lim (1+a+a^2+...+a^n) /(1+b+b^2+...+b^n)

14

Được xác nhận