Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

28 tháng 10 2022 12:10

câu hỏi

Phân tử chất A gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với một nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí hidro 31 lần. a.A là đơn chất hay hợp chất? b.Tính phân tử khối của A c.tính nguyên tử khối của X. cho biết tên, kí hiệu hóa học của nguyên tố X

Phân tử chất A gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với một nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí hidro 31 lần.

 a.A là đơn chất hay hợp chất?

 b.Tính phân tử khối của A c.tính nguyên tử khối của X. cho biết tên, kí hiệu hóa học của nguyên tố X


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 16:14

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 8 Bài giải chi tiết: a) A là hợp chất vì được cấu tạo bởi 2 nguyên tố b) MA=MH2.31=62(đvC) c) 2X+16=62 =>X=23 (Na) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận