Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 12 2022 01:45

câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x 3 +8y 3 b) 3x 2 -9x c) x 3 +5x 2 -6x d) 3x 2 -3xy-5x+5y

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x3+8y3

b) 3x2-9x

c) x3+5x2-6x

d) 3x2-3xy-5x+5y

 


7

1


Huỳnh L

27 tháng 12 2022 12:10

<p>a.x<sup>3</sup> +8y<sup>3&nbsp;</sup> =(x+2y)(x<sup>2</sup>-2xy+4y<sup>2</sup>)</p><p>b.3x<sup>2</sup>-9x=3x(x-3)</p><p>c.x<sup>3</sup>+5x<sup>2</sup>-6x=x(x<sup>2</sup>+5x-6)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =x(x<sup>2</sup>+2x+3x-6)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =x[x(x-2)+3(x-2)]</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =x(x+2)(x+3)</p><p>d.3x<sup>2</sup>-3xy-5x+5y=(3x<sup>2</sup>-3xy)-(5x-5y)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=3x(x-y)-5(x-y)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=(x-y)(3x-5)</p><p>làm theo cảm tính thui nhé.chúc bạn học tốt</p>

a.x3 +8y =(x+2y)(x2-2xy+4y2)

b.3x2-9x=3x(x-3)

c.x3+5x2-6x=x(x2+5x-6)

                      =x(x2+2x+3x-6)

                      =x[x(x-2)+3(x-2)]

                      =x(x+2)(x+3)

d.3x2-3xy-5x+5y=(3x2-3xy)-(5x-5y)

                                 =3x(x-y)-5(x-y)

                                 =(x-y)(3x-5)

làm theo cảm tính thui nhé.chúc bạn học tốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận