Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

21 tháng 9 2022 02:33

câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: a(b−c)³+b(c−a)³+c(a−b)³


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 03:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>&nbsp;Đặt A=a(b−c)³+b(c−a)³+c(a−b)³</p><p>c-a=-[(b-c)+(a-b)]</p><p>A=a(b-c)<sup>3</sup>-[(b-c)+(a-b)]+c(a−b)³</p><p>Áp dụng (x+y)<sup>3</sup>=x<sup>3</sup>+3xy(x+y)+y<sup>3</sup></p><p>A=a(b-c)<sup>3</sup>-b[(b-c)<sup>3</sup>+3(b-c)(a-b)(a-c)+(a-b)<sup>3</sup>]+c(a-b)<sup>3</sup></p><p>=(b-c)<sup>3</sup>(a-b)-3b(b-c)(a-b)(a-c)-(a-b)<sup>3</sup>(b-c)</p><p>=(b-c)(a-b)[(b-c)<sup>2</sup>-3b(a-c)-(a-b)<sup>2</sup>]</p><p>=(b-c)(a-b)[(b-c+a-b)(b-c-a+b)-3b(a-c)]</p><p>=(b-c)(a-b)[(a-c)(-a+2b-c)-3b(a-c)]</p><p>=(b-c)(a-b)(a-c)(-a-b-c)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài giải chi tiết 

 Đặt A=a(b−c)³+b(c−a)³+c(a−b)³

c-a=-[(b-c)+(a-b)]

A=a(b-c)3-[(b-c)+(a-b)]+c(a−b)³

Áp dụng (x+y)3=x3+3xy(x+y)+y3

A=a(b-c)3-b[(b-c)3+3(b-c)(a-b)(a-c)+(a-b)3]+c(a-b)3

=(b-c)3(a-b)-3b(b-c)(a-b)(a-c)-(a-b)3(b-c)

=(b-c)(a-b)[(b-c)2-3b(a-c)-(a-b)2]

=(b-c)(a-b)[(b-c+a-b)(b-c-a+b)-3b(a-c)]

=(b-c)(a-b)[(a-c)(-a+2b-c)-3b(a-c)]

=(b-c)(a-b)(a-c)(-a-b-c)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: d) 4(x−1)(x+5)−(x+2)(x+5)=3(x−1)(x+2)

1

Được xác nhận