Square root
VBT
Calculator
magnet

Tranggg T

04 tháng 10 2022 15:56

câu hỏi

phân tích đa thức thành nhân tử (x^2+6x+8)(x^2+8x+15)-24

 phân tích đa thức thành nhân tử (x^2+6x+8)(x^2+8x+15)-24


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 16:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>(x<sup>2</sup>+6x+8)(x<sup>2</sup>+8x+15)-24</p><p>=(x+2)(x+4)(x+3)(x+5)-24</p><p>=(x<sup>2</sup>+7x+10)(x<sup>2</sup>+7x+12)-24</p><p>Đặt x<sup>2</sup>+7x+10=a</p><p>a(a+2)-24</p><p>=a<sup>2</sup>+2a-24</p><p>=(a-4)(a+6)</p><p>=(x<sup>2</sup>+7x+6)(x<sup>2</sup>+7x+16)</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.

Bài giải chi tiết:

(x2+6x+8)(x2+8x+15)-24

=(x+2)(x+4)(x+3)(x+5)-24

=(x2+7x+10)(x2+7x+12)-24

Đặt x2+7x+10=a

a(a+2)-24

=a2+2a-24

=(a-4)(a+6)

=(x2+7x+6)(x2+7x+16)

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25.14 + 25.16

2

Được xác nhận