Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

Yêu cầu 6 ngày trước

câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử 27x³+1


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phân tích đa thức thành nhân tử<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;27x<sup>3</sup>+1</p><p>&nbsp;=(3x)<sup>3</sup>+1<sup>3</sup></p><p>=(3x+1)(9x<sup>2</sup>-3x+1)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phân tích đa thức thành nhân tử
Lời giải chi tiết như sau:

   27x3+1

 =(3x)3+13

=(3x+1)(9x2-3x+1)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>27x<sup>3</sup>+1</p><p>=(3x)<sup>3</sup>+1<sup>3</sup></p><p>=(3x+1)(9x<sup>2</sup>-3x+1)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết 

27x3+1

=(3x)3+13

=(3x+1)(9x2-3x+1)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a)(315−x).13=0,4(315−x).13=0,4 b)(2x+312).223=163(2x+312).223=163 c) 0,5 .x−34=−114x−34=−114 d)45+57:x=1645+57:x=16 e)(112.x−134).215=−425

2

Được xác nhận