Square root
VBT
Calculator
magnet

Lượng T

16 tháng 12 2022 13:18

câu hỏi

Phân loại các CTHH sau thành đơn chất và hợp chất FeO, O2, Fe, NaNO,, Fe,O,, Cu, Ch2, KHCO,.

Phân loại các CTHH sau thành đơn chất và hợp chất FeO, O2, Fe, NaNO,, Fe,O,, Cu, Ch2, KHCO,.


 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 11:13

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần các nguyên tố hóa học Bài giải chi tiết: Đơn chất là: Fe, O2, O, Đồng Hợp chất là: FeO, NaNO3, CH4, KHCO3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 19,4gam hỗn hợp hai axit CH3COOH và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300 ml tính phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp

0