Square root
VBT
Calculator
magnet

Jukiy J

04 tháng 2 2020 09:45

câu hỏi

phân biệt nacl nabr nai hcl hbr naoh bằng phương pháp hóa học


1

3


A. T

05 tháng 2 2020 14:26

-Trích mỗi lọ một ích ra làm mẫu thử và đánh số thứ tự tưng ứng cho chúng. - Cho quỳ tim vào các mẫu thử bên trên nếu quỳ tím : + Chuyển sang màu xanh là NaOH. + Chuyển sang màu đỏ là HCl và HBr. + Không hiện tượng là NaCl, NaBr, NaI. - Sao đó cho AgNO3 vào hỗn hợp khiến quỳ tím chuyển sang màu đỏ nếu xuất hiện: + Kết tủa trắng là dung dịch HCl.( nhớ viết phương trình phản ứng) + không có hiện tượng là HBr. - Sao đó cho AgNO3 vào các mẫu thử ko làm quỳ tím chuyển màu nếu: + Xuất hiện kết tủa trắng là NaCl.( nhớ viết phương trình phản ứng) + Xuất hiện kết tủa vàng đậm là NaI.( nhớ viết phương trình phản ứng) Xuất hiện kết tủa vàng nhạt là NaBr.( nhớ viết phương trình phản ứng)

A. T

05 tháng 2 2020 14:26

-Trích mỗi lọ một ích ra làm mẫu thử và đánh số thứ tự tưng ứng cho chúng. - Cho quỳ tim vào các mẫu thử bên trên nếu quỳ tím : + Chuyển sang màu xanh là NaOH. + Chuyển sang màu đỏ là HCl và HBr. + Không hiện tượng là NaCl, NaBr, NaI. - Sao đó cho AgNO3 vào hỗn hợp khiến quỳ tím chuyển sang màu đỏ nếu xuất hiện: + Kết tủa trắng là dung dịch HCl.( nhớ viết phương trình phản ứng) + không có hiện tượng là HBr. - Sao đó cho AgNO3 vào các mẫu thử ko làm quỳ tím chuyển màu nếu: + Xuất hiện kết tủa trắng là NaCl.( nhớ viết phương trình phản ứng) + Xuất hiện kết tủa vàng đậm là NaI.( nhớ viết phương trình phản ứng) Xuất hiện kết tủa vàng nhạt là NaBr.( nhớ viết phương trình phản ứng)

Trang T

10 tháng 2 2020 07:48

Đầu tiên, cho quỳ tím vào các mẫu thử - Quỳ tím chuyển sang màu xanh: NaOH (1) - Quỳ tím chuyển sang màu đỏ : HCl, HBr (2) - Không làm đổi màu quỳ tím : NaCl, NaBr, NaI (3) Tiếp theo, cho dd AgNO3 vào nhóm (2) - Thấy kết tủa trắng : HCl - Thấy kết tủa vàng nhạt : HBr Dùng dd AgNO3 cho vào nhóm (1) - Thấy kết tủa trắng : NaCl - Thấy kết tủa vàng nhạt : NaBr - Thấy kết tủa vàng đậm : NaI

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dãy các chất nào sau đây phản ứng được với axit HCl? (A) AgNO3, CuO, Ba(OH)2, Zn (B) Cu, CuO, NaOH, CO2 (C) CO2, Na2O, NaOH, NaBr (D) NaF, CaO, SO2, Fe (giải thích từng câu có chất nào ko phản ứng giúp em với ạ)

11

Lihat jawaban (1)