Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

09 tháng 4 2021 12:47

câu hỏi

peple/In/will/be/time/many/more/using/short/cars/electric/a


11

1


M. Ngọc

12 tháng 4 2021 04:22

Em tham khảo cách sắp xếp câu sau đây nhé: Many people will be using more electric cars in a short time.

Nhật B

03 tháng 5 2021 08:38

Sao kh áp dụng cấu trúc be going to v cô???

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rewrite without changing the meaning we love watching films on TV

5

Lihat jawaban (3)