Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

25 tháng 9 2022 14:05

câu hỏi

PAST CONTINUOUS and TENSE REVIEW

PAST CONTINUOUS and TENSE REVIEW 
 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 12:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nam N,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Quá khứ đơn và thì Quá khứ tiếp diễn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. was getting/went out</p><p>2. hoped/was giving</p><p>3. was living/spent</p><p>4. started/was checking in</p><p>5. was looking/saw</p><p>6. came/was showing</p><p>7. was playing/broke</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nam N,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Quá khứ đơn và thì Quá khứ tiếp diễn.

Bài giải chi tiết:

1. was getting/went out

2. hoped/was giving

3. was living/spent

4. started/was checking in

5. was looking/saw

6. came/was showing

7. was playing/broke

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. She expects (promote) ___________soon, but things seem to go wrong.

8

Được xác nhận