Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

24 tháng 10 2019 11:54

câu hỏi

Oxit cao nhất của 1 nguyên tố ứng với công thức R2O5. hợp chất của nguyên tố đó ứng với hiđro có 8.82% hiđro về khối lượng.Xác định R


0

1


Tùng T

05 tháng 11 2019 14:10

Oxit cao nhất: R2O5 Hợp chất khí với Hiđro: RH3 Có: %H = 3/(R+3).100 8,82.(R+3) = 3.100 8,82R+26,46 = 300 8,82R = 300-26,46 8,82R = 273,54 R = 273,54/8,82 R = 31 (Photpho)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 2: Cho hỗn hợp A gồm 2 muối NaX và NaY (X và Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp). Để kết tủa hoàn toàn 70,3g hỗn hợp A cần dung 250ml dung dịch AgNO3 2M. a) Xác định công thức của NaX và NaY và % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

0

Lihat jawaban (1)