Square root
VBT
Calculator
magnet

A. T

05 tháng 2 2020 14:04

câu hỏi

Nung nóng 16,8 gam bột sắt trong không khí một thời gian người ta thu được m gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Hoà tan m gam hỗn hợp X bằng H2SO4 đặc nóng thoát ra 5,6 lít SO2 (đktc). Tính giá trị m, khối lượng muối sau phản ứng và số mol H2SO4 có thể tham gia phản ứng .


0

1


Trang T

10 tháng 2 2020 10:08

Hỗn hợp X gồm 4 oxit sắt => coi như gồm Fe và O n(Fe) = 0,3 ; n(SO2) = 0,25 Fe - 3e  Fe+3 0,3 0,9 0,3 S+6 + 2e  S+4 0,5 0,25 O + 2e  O-2 2x x Số mol e nhường = số mol e nhận => 0,9 = 0,5 + x => x = 0,4 m = m(Fe2(SO4)3) = 0,15 . 400 = 60g n(H2SO4) = 3n(SO2) = 0.75 mol mX = m(Fe) + m(O) = 0,3 . 56 + 0,2 . 16 = 20g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính chất vật lí của hidro sunfua và lưu huỳnh đioxit?

0

Lihat jawaban (1)