Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần V

05 tháng 1 2020 09:35

câu hỏi

Nhiệt phân MgCO³ một thời gian thu được khí B và chất rắn A. Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C, dung dịch C có khả năng phản ứng với BaCl² và KOH. Chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl thấy có khí B thoát ra. Viết các PTHH xảy ra .


0

1


Nguyenthuynga N

06 tháng 1 2020 12:55

(1) MgCO3 -> MgO + CO2 (2) CO2 +2NaOH -> Na2CO3 + H2O (3) Na2CO3 + CO2 + H2O -> 2NaHCO3 (4) Na2CO3 + BaCl2 -> BaCO3 + 2NaCl (5) 2NaHCO3 + 2KOH -> Na2CO3 +K2CO3 + 2H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

HCl + Na2O ->

16

Được xác nhận