Square root
VBT
Calculator
magnet

Fan A

04 tháng 11 2019 12:24

câu hỏi

những từ nguyên âm là gì


0

3


Lê T

05 tháng 11 2019 13:34

nguyên âm là e, u, o, a, i

Anhminh H

10 tháng 11 2019 06:07

từ nguyên âm là I, we, they, you

Thành D

09 tháng 11 2019 14:43

các nguyên âm chính là: a,e,i,o,u

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose the correct form of the verb in simple present tense He(cook)

2

Được xác nhận