Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

07 tháng 12 2019 10:58

câu hỏi

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y=-3x? A(1/3;1) B(-1;3) C(0;0) D(-2;-5)


0

3


Toản T

26 tháng 2 2020 13:17

D(-2;-5). Vì hai số (-2) và (-5) vì hai số này đều là số âm nên chắc chắn điểm D thuộc hàm thị đồ thị hàm số y=-3x.

Nhi Y

07 tháng 12 2019 15:26

B

Đào H

12 tháng 12 2019 12:45

B:(-1;3)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0

1

Được xác nhận