Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

07 tháng 2 2020 19:08

câu hỏi

nhận biết các chất NaCl NaHCO3 Na2S o4, NaNO3


0

2


HongThanhTu H

09 tháng 2 2020 02:38

- Trích mẫu thử vào ống nghiệm - Cho quỳ tím vào từng ống nghiệm lần lượt. - Làm cho quỳ tím hóa đỏ là : NaHCO3 - Làm cho quỳ tím hóa xanh là : NaHCO3 - Cho dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl : NaCl + AgNO3--->NaNO3+ AgCl ( kết tủa trắng) - Chất còn lại là NaNO3 là muối. *Ghi chú : Natri bicacbonat là muốiaxit do có nguyên tử H linh động trong thành phần gốcaxit, thể hiện tính axit yếu. Tuy nhiên vì NaHCO3 làmuối của axit yếu (H2CO3) nên có thể tác dụng với axit mạnh hơn (ví dụ HCl...), giải phóng khí CO2, do đó NaHCO3 cũng thể hiện tính bazơ và tính chất này chiếm ưu thế hơn tính axit. - Nên NaHCO3 vừa làm quỳ tím hóa đỏ vừa làm quỳ tím hóa xanh.

Trang T

10 tháng 2 2020 08:05

- Đầu tiên, dùng dd HCl + Bọt khí xuất hiện : NaHCO3 + Không hiện tượng : NaCl, Na2SO4, NaNO3 (2) - Cho Ba(OH)2 vào nhóm (2) + Xuất hiện kết tủa trắng : Na2SO4 + Không hiện tượng : NaCl, NaNO3 (3) - Cho dd AgNO3 vào nhóm (3) + + Xuất hiện kết tủa trắng : NaCl + Không hiện tượng : NaNO3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 cod tổng số hạt 18. Dồng vị X2 có tổng số hạt là 20.biết rằng phần trăm các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trọng X1 cũng bằng nhau.hỏi nguyên tử khối trung bình của C là bao nhiêu?

0

Lihat jawaban (1)

Hòa tan hết 5,4 gam Al vào dung dịch H2SO4 thu được V lít H2 (đktc). Tìm giá trị của V

5

Được xác nhận