Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

04 tháng 10 2020 04:36

câu hỏi

Nguyên tử R nặng 5,31.10-23. Em hãy cho biết đây là nguyên tử của nguyên tố nào ?


12

1


P. Nguyen

19 tháng 11 2020 09:12

Ta có 1u=1đvC=1,6605.10^-24 gam —> nguyên tử khối của R = (5,31.10^-23)/(1,6605.10^-24) = 32 —> R là lưu huỳnh (S)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận