Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng V

02 tháng 9 2020 15:45

câu hỏi

nguyên tủ khối của lưu huỳnh là 32đvc làm sao để đổi sáng gam?


9

1


Phan Đ

03 tháng 11 2020 14:38

lấy 32 nhân 0,16605 nhân 10 mũ -23

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận