Square root
VBT
Calculator
magnet

Hatsuno I

17 tháng 4 2023 00:45

câu hỏi

Nguyên liệu điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là A. H2O B. H2SO4 C. Fe3O4 D. KMnO4

Nguyên liệu điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là 

A. H2O 

B. H2SO4 

C. Fe3O4 

D. KMnO4


8

1


Trang N

26 tháng 4 2023 14:29

<p><strong>A . H2O nha</strong></p>

A . H2O nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết hiện tƣợng xảy ra khi cho. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)

2

Được xác nhận