Square root
VBT
Calculator
magnet

Min N

25 tháng 12 2019 13:30

câu hỏi

nghiệm âm lớn nhất của pt cos(x-π\4)=sinx


0

1


NT V

29 tháng 12 2019 02:50

PT : cos(x-π/4) = sinx <-->cos(x-π/4) = cos ( x -π/4) Giải ptrinh này được nghiệm x = 3π/8+kπ Nghiệm âm lớn nhất thì : 3π/8+kπ <0 <--> k < -0,375 Vì k€Z --> k ≤-1 --> max (k) =-1 Nên x= 3π/8-π =-5π/8 Vậy nghiệm âm lớn nhất của ptrinh là : x = -5π/8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số y=3x/√cos2x+2msinx-2) xác định trên R.

1

Được xác nhận

a. cosx(sin2x+1)=0 b. (sinx+cosx) *(2cos2x-1)=0 c.2sin2sinx-√3 sinx=0 d. (2cosx-1)*(2sinx+cosx)=sin2x-sinx

48

Lihat jawaban (1)