Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức T

16 tháng 4 2023 14:50

câu hỏi

nghiệm của bất phương trình x^2-8x+15<=0

nghiệm của bất phương trình

x^2-8x+15<=0


8

1


Nguyễn T

16 tháng 4 2023 15:21

<p><i><sup>delta = (-8)^2-4*15= 4</sup></i></p><p><i><sup>=&gt; &nbsp;pt có 2 ng phân biệt&nbsp;</sup></i></p><p><i><sup>x1= 8+2/2=5</sup></i></p><p><i><sup>x2=8-2/2=3</sup></i></p><p><i><sup>=. nghiệm của bất pt là 3&lt;= x &lt;= 5</sup></i></p>

delta = (-8)^2-4*15= 4

=>  pt có 2 ng phân biệt 

x1= 8+2/2=5

x2=8-2/2=3

=. nghiệm của bất pt là 3<= x <= 5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25.14 + 25.16

2

Được xác nhận