Square root
VBT
Calculator
magnet

My P

09 tháng 11 2021 06:16

câu hỏi

ngữ văn


5

1


P_Uyên P

22 tháng 11 2021 13:18

hmm ??? 😅🤨

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận